Video Lễ hội Bánh dân gian từ năm 2013 – 2019

Phim Ngày Ấy Bây Giờ | Vinh danh các Nghệ nhân làm bánh

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ II năm 2013

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ III năm 2014

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ IV năm 2015

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ V năm 2016

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ VI năm 2017

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ VII năm 2018

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ VIII năm 2019